Säkerhetsregler som gäller till 2018-06-30

Dessa regler skall Du ha i åtanke när Du flyger. Säkerheten får aldrig åsidosättas.

1. Allmänt

RCFF:s försäkring gäller i hela Norden, men var uppmärksam på att dessa regler endast gäller i Sverige och att andra regler kan förekomma i våra grannländer. Vid flygning utanför Norden skall skriftlig anmälan göras till RCFF:s styrelse om plats och förutsättningar.

RCFF eftersträvar att följa Naturvårdsverkets bestämmelser vid allt utövande av modellflyg. För mer information se RCFF:s hemsida under klubbtips där du bl.a. finner de svenska bullerkraven.

RCFF värnar om säkerhet och trivsel för såväl modellflygare, publik och modellflygfältens grannar. RCFF har tecknat en ansvarsförsäkring och en olycksfallsförsäkring för samtliga betalande medlemmar och till RCFF anslutna klubbar. RCFF:s försäkring gäller även vid inomhusflyg med elmodeller.

2. Val av plats för flygning

OBS! Flyger du på ett klubbfält ska den lokala klubbens regler följas i första hand. Säkerhetskraven ska dock aldrig vara lägre än RCFF:s.

Av säkerhetsskäl rekommenderar RCFF att du i första hand flyger på något av de cirka 200 klubbfält som finns i Sverige.
Sker flygning på annan plats jämställs den med ett godkänt modellflygfält om RCFF:s säkerhetsregler efterlevs.

Undvik att flyga i närheten av bebyggelse, gator, vägar, samt gång- och cykelvägar. Säkerställ att all flygning sker inom ett område där du minimerar risken att orsaka skada på människor, djur och materiel.

Då flera piloter utövar radiostyrt modellflyg på samma plats bör någon form av säkerhetssystem för frekvenstilldelning användas ex. frekvenstavla. Man kan då ha en separat färg för de som använder 2.4 GHz-utrustningar.

Vid flygning med helikopter får hovring inte ske nära åskådare.

Vid all utövning av rc använd sunt förnuft!

3. Krav på modell och utrustning

Ljuddämpare skall användas på alla förbränningsmotorer. Flyg inte med trasiga propellrar som kan orsaka skada.

Före flygning skall modellen kontrolleras så den är flygsäker vilket bland annat innebär att man kontrollerar att modellen är hel och att radioutrustningen är laddad.

Räckvidds prov bör genomföras.

Sändaren skall vara försedd med frekvensflagga för aktuell frekvens. För 2.4 GHz-anläggningar gäller samma som för utomhusflyg d.v.s att ha en separat färg för de som använder 2.4 GHz-utrustningar.
Rodrens linkage ska vara felfria och gå lätt samt vara rätt kopplade. Är du osäker så be en erfaren modellflygare titta över din modell innan start.

Före varje start, kontrollera att rätt modell är inprogrammerade och att mottagarbatteriet har tillräckligt med ström.

Fråga dig alltid om du har tillräcklig rutin för att flyga modellen eller om du ska be om hjälp.

4. Inomhusflygning

Säkerställ att all flygning sker inom ett område där du minimerar risken att orsaka skada på människor, djur och materiel.

Försäkringen gäller modeller som är lämpliga för inomhusflyg. Dvs, modeller vars storlek, flyghastighet och vikt är anpassad till lokalen så att säkerheten inte äventyras.

Före flygning skall modellen kontrolleras så den är flygsäker. Är du osäker så be en erfaren modellflygare titta över din modell innan start.

Flyg aldrig över eller mot publiken som finns på plats.

Det är förbjudet att uppehålla sig inom angivet flygområde, utom vid hämtning av modell, vilket skall meddelas till övriga piloter.

All laddning BÖR utföras i LiPo påsar för att minimera skaderisk

5. Övrigt

Vid flygning med turbinmodeller skall brandsläckare vara tillgänglig.

Vid flyg med turbinmodeller/stora modeller rekommenderas att man har en sk. caller/utkik vid pilotens sida. Detta ökar säkerheten väsentligt.

Vid utövning av rc hobby skall din modell styras inom synhåll från dig själv utan tekniska hjälpmedel (s.k googles e.t.c) och du skall använda en godkänd radioutrustning.

Det förutsätts att du innan flygning gör en kontroll av modellen, är det en större modell kan du som pilot med fördel vända dig till en kamrat för en objektiv bedömning. Vår enda begränsning är att du visuellt skall kunna flyga modellen samt att den skall vara kontrollerad av en godkänd radioutrustning.

Det är upp till varje pilot att kontrollera de lokala föreskrifterna som gäller för det område man avser att flyga på. Är du osäker så avstå flygningen och flyg på en klubb tills du försäkrat dig om vad som gäller på den plats du avser att flyga på.

6. Flygning med videolänk (first person view, FPV) och/eller autonom flygning

RCFF och SMFF har gemensamma regler vad gäller flygning med FPV enligt nedan:

Utbudet av färdiga, fungerande FPV-maskiner är i dag stort och utrustningen blir allt billigare och bättre. Även på leksaksmarknaden exploderar det fullständigt av bättre och bättre modeller och utrustning.

Australien och Asien har, utan konkurrens, den snabbast växande marknaden av fjärr/radiostyrda farkoster. I Australien tävlar man exempelvis med multikoptrar med och utan FPV. Inom en snar framtid kommer det med största sannolikhet att vara en godkänd tävlingsklass inom FAI/CIAM.

Sedan många år har både SMFF och RCFF i stort sett samma inställning till och regler för framförandet av FPV-farkoster. Det innebär också att om FPV-flygning utövas enligt förbundens regelverk så uppfylls även transportstyrelsens krav.

Det finns i dag två platser i Sverige där det, med stora restriktioner, är tillåtet att bedriva flygning bortanför ”line of sight” med professionella UAV’er. Det är på FMVs raketskjutfält i Vidsel samt utanför Karlsborg där försvarsmakten bl.a. flyger med UAV-03 Örnen. Verksamheten med förarlös farkost omgärdas av ett rigoröst säkerhetsarrangemang.

SMFF och RCFF har, mot bakgrund av Transportstyrelsen regelverk för civil luftfart, inte möjlighet att försvara verksamhet som inte uppfyller kraven i SMFF/RCFF’s regelverk. Dvs flygning bortom ”line of sight”. Med “line of sight” menas att modellen är klart synbar utan hjälp av kikare eller liknande hjälpmedel för pilot eller pilotmedhjälpare.

Vad gäller försäkring så innebär en FPV-maskin ett helt nytt läge där försäkringsbolagen måste göra en helt ny riskbedömning och ta fram en ny försäkringspolicy.
Det finns i dagsläget inget försäkringsbolag i Sverige eller på den internationella marknaden som skulle försäkra flygning bortanför ”line of sight”.

Stockholm 2014-02-26

För RCFF Richard Bokström, Säkerhetsansvarig
För SMFF Roland Brebäck, Ordförade VO-Elit

Det åligger piloten att säkerställa att all radiokommunikation, för styrning och exempelvis video och telemetri, sker på frekvensband och med utrustning i enlighet med Post- och telestyrelsens bestämmelser. Tänk på att det för vissa frekvensband och effekter krävs amatörradiocertifikat som utfärdas av Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR), Sveriges Sändaramatörer (SSA) samt Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

7. Länkar

Information om UAS hos Transportstyrelsen
Naturvårdsverkets författningssamling