Info

Målsättning & Vision för RCFF (SVENSKA RC-FLYGFÖRBUNDET)

Svenska RC-Flygförbundet är en ideell förening som har till syfte att främja utbredningen av modellhobby som rekreation i Sverige.
Detta skall ske genom att:
Ge ungdomar en utvecklande och intressant hobby
Ge pensionärer möjligheten till rekreation och gemenskap
Arbeta för hög säkerhet vid utövande av modellflyg
Verka för demokrati och jämställdhet
Verka för ett högt miljömedvetande
Sprida kunskap om modellflyg i alla dess former
Skydda och bevaka modellflygarnas intressen nu och framtiden
Ha korta beslutsvägar genom en okomplicerad struktur och genomskinlighet
Genom modern teknik sträva efter att hålla förbundets kostnader så låga som möjligt
Förbundet skall vara demokratiskt med full insyn för medlemmarna
Varje medlem har en röst
Bistå medlemmar och klubbar med information och stöd
Bistå klubbar med ekonomiska bidrag inom ambitionen “Hälften tillbaka”
Sträva efter att göra modellflyget synligt i press, media och samhälle
RCFFs ambition är också att ge ekonomiskt stöd till de medlemsklubbar som genom publika arrangemang vill verka för ett ökat intresse för modellflyget. På den här webbplatsen  kan du anmäla din klubbs intresse för att arrangera en modellflygträff 2019 med bidrag från RCFF.
De kriterier RCFF efterlyser och tror kan vara betydelsefulla att tänka igenom när ni planerar att söka bidrag för ett arrangemang är:
Tidningsannonsering
Andra marknadsföringsaktiviteter
Bjudfika
Serveringstält
Avspärrningar/säkerhetsnät
Bajamajor
Elverk
Hur många deltagare kan förväntas?
Hur gagnar bidraget modellflyget i landet?
Efter att RCFFs styrelse behandlat en intresseansökan kommer vi att höra av oss till angiven kontakt
Med vänlig hälsning
RCFFS styrelse