Detaljsida

Gemensamma säkerhetsregler för SMFF och RCFF

image_print

Uppgifter om klubben / ansökan

Ansökan avser
Klubbfält
Modellflygklubb
MFK Blue Max
Organisation
RCFF
Fältnamn
Maxlanda
FSF_id
Ma_db_id
Verksamhet
Flyg < 7 kg, Flyg 7-25 kg, All flygning sker inom synhåll
Sökt höjdgräns
300 m
Motivera behovet av utökad flyghöjd och ange varför det ur flygsäkehetesynpunkt är rimligt
Föreningen har medlemmar som tränar och tävlar i olika tävlingklasser bl.a. IMAC och har behov av att flyga högre än 120m för att kunna flyga tävlingsprogrammen.
Föreningen har även omfattande segelflygverksamhet med modeller på spännvidder på upptill 4-5 meter där man ofta når höjder uppåt 300 meter
samt begränsad verksamhet med jet-flygning där flyghöjder över 120 meter behövs för att få tillräckliga säkerhetsmarginaler vid manövrar.
Även vid övrig flygverksamhet så nås ofta höjder över 120 meter framförallt med större flygplan med spännvidder uppåt två meter.
All flygning sker enl. de nya säkerhetsregler som tagits fram av RCFF och SMFF samt lokala fältregler.
Reglerna finns tydligt anslagna vid modellflygfältet samt att medlemmarna har informerats om de nya reglerna.
Vid flygning över 120 meter utses en “spotter” som håller uppsikt över luftrummet och varnar piloten för eventuella fullskalaflygplan.
Piloten ska planera sin flygning så modellflygplanet skyndsamt och säkert kan tas ner på en höjd under 120 meter.
Ansvarsförsäkring
RCFFs ansvarsförsäkring

Säkerhetsregler

Lokal info
Kompletterande lokala säkerhetsregler finns och bifogas nedan
Lokal info (bifogas som .pdf, max 5 Mb)
fltregler_mfk_blue_max.pdf
Hur hanteras risk för 3:e person?

Klubben tillämpar RCFF:s säkerhetsregler.
Flygning förutsätter att piloten har medlemskap i RCFF eller SMFF. All flygning sker öster om fältet över ängsmark. Flygning över depå och parkering förbjuden. Staket finns runt depåområde.
Besökare hänvisas till sittplatser i depån.
Gällande regler finns anslagna vi infarten till fältet. Se bifogade säkerhetsregler.

Uppgifter om fältet

Fältet används för
Motor, Segel, Helikopter, Jet, Drone-race, Tävling, Rekreation
Är fältet lämpligt för modeller över 25 kg
Nej - fältet är INTE lämpligt för modeller över 25 kg
Hur länge har platsen använts för modellflyg
8 år
Har det förekommit incidenter med risk för/eller skada på 3:e person på marken eller i luften
Nej
Överflugen mark
Ängsmark
Infrastruktur / bebyggelse närmast fältet samt avstånd

950 m till närmsta hus.

Typ av luftrum
Okontrollerat luftrum G, Större avstånd än 1km från helikopterflygplats, Större avstånd än 5 km från landningsbana inom CTR/TIZ, Ej inom restriktionsområde
Finns avtal med lokal flygledning eller motsvarande
Nej
Avtal med lokal flygledning eller motsvarande bifogas (pdf, max 5 Mb)
Kommentarer om höjd och säkerhet
Föreningens modellflygfält har legat på nuvarande plats i ungefär åtta år.
Tidigare modellflygfält låg bara några hundra meter från nuvarande plats och anlades under 80-talet.
Eftersom det geografiska läget varit i det närmaste oförändrat i mer än 30 år så är läget och verksamheten välkänd av flygklubbarna i närheten.
Under föreningens verksamhetsår har det aldrig inträffat några tillbud eller incidenter mellan modellflygplan och fullskalaflyg.
Flygning med fullskalaflygplan i närheten av modellflygfältet är sällsynt och
vi upplever att man alltid håller goda säkerhetsavstånd och undviker att flyga över eller i nära anslutning av modellflygfältet.
Föreningen har pratat med Falköpings flygklubb och informerat om vår avsikt att söka tillstånd för att flyga högre än 120 meter.
Fältets latitud (breddgrad) från Google-map
58.120861
Fältets longitud (längdgrad) från Google-map
13.524250
Bild över fältet ( jpg/jpeg, gif eller png, max 5 Mb)

Record Info

Registrerad datum
2018-04-08 12:40
Ändrad datum
2019-01-29 21:07

Administrative Info

Hör till ärendenummer
TSL 2018-3119

TS uppgifter/beslut

TS kommentar

KOMPLETTERAD 2018-07-30 / Kjell Nilsson

Ansökan behöver kompletteras ytterligare i
enlighet med tidigare allmän begäran om komplettering och då främst rörande kontakt och informationsutbyte med ev. flygklubbar och annan flygverksamhet i närområdet. I närheten av fältet finns t.ex. flygklubbar, samt omfattande segelflygverksamhet. Vid flygning över 120 m AGL bör det finns ett informationsförfarande med dessa verksamheter.

TS beslut höjdgräns
300 m
Process
Godkänd